DARMOWA DOSTAWA OD 300zł
Kontakt: +48516298180 I +48516298195 I +48730298195

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PURETECHNOLOGY.PL

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. ZAMÓWIENIA

III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

IV. PŁATNOŚCI

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

VI. REKLAMACJE

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

VIII. PRAWA AUTORSKIE

IX.NEWSLETTER

X. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XI. WARUNKI KORZYSTANIA Z KUPONÓW RABATOWYCH

XII. RECYCLING 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień oraz sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego puretechnology.pl, jak również prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia stosownej umowy za pośrednictwem drogi elektronicznej. Dokonując złożenia zamówienia KUPUJĄCY zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem poprzez zaznaczenie pola typu o nazwie “Akceptacja regulaminu”.
 2. Operatorem sklepu jest Primroses Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jesionowa 13, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  pod numerem: 0000594945, REGON: 363368530, NIP: 5472157869 (dalej „SPRZEDAWCA”). Pozostałe dane do kontaktu: email: biuro@puretechnology.pl, tel.: 516298180.
 3. KUPUJĄCYM mogą być osoby fizyczne i jednostki organizacyjne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. SPRZEDAWCA świadczy drogą elektroniczną usługi związane ze składaniem zamówień on-line na oferowane towary i ich realizacją oraz usługę newsletter.
 5. Odbiorca treści usług świadczonych drogą elektroniczną może zrezygnować z usług świadczonych przez Operatora sklepu w każdym czasie.
 6. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA jest osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 7. Zamówienia w sklepie internetowym można składać za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub mailowo.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez KUPUJĄCEGO to:
 9. a) urządzenie mobilne z dostępem do internetu,
 10. b) przeglądarka internetowa.
 11. SPRZEDAWCA w związku z możliwością przeniknięcia do systemu teleinformatycznego KUPUJĄCEGO złośliwego oprogramowania zaleca korzystanie z oprogramowania antywirusowego.
 12. KUPUJĄCEGO obowiązuje zakaz dostarczania SPRZEDAWCY treści o charakterze bezprawnym.

II. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na oferowany towar przyjmowane są na stronie internetowej sklepu poprzez wypełnienie przez KUPUJĄCEGO formularza zamówienia.
 2. W formularzu zamówienia KUPUJĄCY, każdorazowo zobowiązany jest zamieścić następujące dane: a) Imię i nazwisko, b) Adres zamieszkania, c) Adres do korespondencji, d)Adres poczty elektronicznej, e) Nr telefonu
 3. KUPUJĄCY może dokonać rejestracji w sklepie wykorzystując odpowiedni odnośnik „Zarejestruj się” zamieszczony na stronie internetowej sklepu, co pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia, o którym mowa w pkt.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez sieć Internet bądź telefonicznie w dni robocze w godzinach 9.00-17.00
 5. Realizacja zamówień dla których podczas składania zamówienia wybrano opcje płatności: przelew lub płatność za pośrednictwem platformy płatniczej Tpay – następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym SPRZEDAWCY należności za zamówiony towar.
 6. Po złożeniu zamówienia, KUPUJĄCY otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mailowy, informację z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, w którym SPRZEDAWCA poinformuje KUPUJĄCEGO o wysokości należności za towar, kosztach przesyłki oraz o numerze konta bankowego, na które KUPUJĄCY wpłaca należność.
 7. Umowę pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAWCĄ uważa się za skutecznie zawartą w momencie otrzymania na adres e-mailowy podany przez KUPUJĄCEGO potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysłanego przez SPRZEDAWCĘ.
 8. Informacje handlowe, cenniki, opisy towarów umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 9. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z KUPUJĄCYM indywidualnie.
 10. KUPUJĄCY wyraża zgodę na fakturę elektroniczną i przesłanie jej na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie składania zamówienia. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z żądaniem wystawienia faktury jako dokumentu potwierdzającego zakup.
 11. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad.

 

III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

 1. Wysyłka towaru następuje w ciągu 21 dni po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym SPRZEDAWCY (dotyczy opcji płatności elektronicznych). Koszty przesyłki pokrywa KUPUJĄCY
 2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez KUPUJĄCEGO przy składaniu zamówienia, pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Czas dostawy towaru wynosi do 2 dni roboczych od dnia przekazania przesyłki dostawcy w przypadku przesyłek krajowych oraz do 7 dni roboczych w przypadku przesyłek zagranicznych. Każdorazowo o kosztach transportu kupujący jest informowany w sposób jasny i wyraźny przed złożeniem zamówienia
 4. KUPUJĄCY ma możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze SPRZEDAWCĄ. Aby dokonać odbioru osobistego zamówienia KUPUJĄCY jest zobowiązany zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję: odbiór osobisty. Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy jest bezpłatny.
 5. Dostawy towarów realizowane są tylko i wyłącznie w dni robocze.
 6. Zaleca się, aby KUPUJĄCY w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, braków ilościowych, niekompletności towaru mogących mieć związek z dostawą – w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej – zgłosił ten fakt w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki SPRZEDAJĄCEMU za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@puretechnology.pl oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio wybranej przez niego firmie kurierskiej.
 7. W przypadku KUPUJĄCEGO niebędącego konsumentem lub niebędącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta, brak zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w terminie 3 dni od dnia dostarczenia towaru na adres wskazany przez KUPUJĄCEGO, uznaje się za równoważny z oświadczeniem KUPUJĄCEGO o odebraniu towaru bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym zakresie.
 8. SPRZEDAWCA oświadcza, że dokłada wszelkiej staranności, aby koszty dostawy określone na stronie zamówienia w sklepie internetowym odpowiadały rzeczywistym kosztom, jakkolwiek ze względu na różnorodność asortymentu, ilość zamówionego towaru, cechy i gabaryty niektórych towarów rzeczywiste koszty dostawy mogą się różnić od od wysokości tych kosztów określonych na stronie zamówienia. Stąd SPRZEDAWCA zobowiązuje się niezwłocznie poinformować KUPUJĄCEGO o rzeczywistych kosztach dostawy jeszcze przed zawarciem umowy. W takiej sytuacji realizacja zamówienia następuje po akceptacji przez KUPUJĄCEGO rzeczywistych kosztów dostawy.


IV PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena z chwili realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ.

3. Formy płatności akceptowane przez SPRZEDAWCĘ to:

   a) przelew na konto – dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAWCY;

   b) płatność za pośrednictwem brami płatności Tpay 

4. W odniesieniu do transkacji z podmiotami zagranicznymi, jedyną walutą akceptowalną przez SPRZEDAWCĘ jest Euro. 

5. W przypadku konieczności dokonania zwrotu środków w walucie innej niż euro na zagraniczny numer rachunku, SPRZEDAWCA obciąży drugą stronę opłatą administracyjną w wysokości 150 zł, odpowiadającą prowizji pobieranej od SPRZEDAWCY przez bank.

6.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Tpay – Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu7.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8.O formie płatności przy składaniu zamówienia decyduje KUPUJĄCY.

9.Dane SPRZEDAWCY i nr konta do wykonywania przelewów za zamówione towary każdorazowo przesyłane będą KUPUJĄCEMU po skutecznym zakończeniu transakcji w sklepie puretechnology.pl.

 

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. KUPUJĄCY może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez KUPUJĄCEGO lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli KUPUJĄCY w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu KUPUJĄCY traci prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KUPUJĄCEMU w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), m.in. w odniesieniu do umów, w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Aby odstąpić od umowy, KUPUJĄCY powinien przesłać na adres SPRZEDAWCY lub adres poczty elektronicznej pisemne oświadczenie o odstąpieniu, np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres SPRZEDAWCY, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: Primroses Sp. z o.o. , ul. Jesionowa 13, 43-300 Bielsko-Biała.

Formularz odstąpienia od umowy <— Pobierz

 1. KUPUJĄCY zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy, ponosi KUPUJĄCY. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, KUPUJĄCY ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.
 2. W przypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od umowy SPRZEDAWCA zwróci wszystkie otrzymane od KUPUJĄCEGO płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KUPUJĄCEGO sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez SPRZEDAWCĘ. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez KUPUJĄCEGO dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność on–line lub na konto wskazane przez KUPUJĄCEGO w formularzu odstąpienia od umowy.
 4. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do KUPUJĄCEGO nie będącego konsumentem oraz nie będącego PRZEDSIĘBIORCĄ NA PRAWACH KONSUMENTA.

VI. REKLAMACJE

6.1 Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży 

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@puretechnology.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jesionowa 13, 43-300 Bielsko-Biała.

c) Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Jesionowa 13, 43-300 Bielsko-Biała.

d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

e) W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

6.2 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: 

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@puretechnology.pl lub też pisemnie na adres: 

ul. Jesionowa 13, 43-300 Bielsko-Biała.

b) Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wszelkiego rodzaju nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę w zgłoszeniu reklamacyjnym adres lub w inny podany przez Klienta sposób.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane rejestrowe i kontaktowe wskazuje punkt I.1.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
 3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcia umowy na subskrypcje newslettera przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):
 • koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 1. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej realizacji. Podanie danych osobowych do subskrypcji newslettera jest również dobrowolne, ale konieczne do prawidłowej wysyłki newslettera.
 3. Administrator oświadcza, że dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, instytucjom finansowym udzielającym kredytu na zakup towarów lub leasing, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy, podmiotom świadczącym usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności oraz podmiotowi realizującemu wysyłkę wiadomości SMS o stanie zamówienia.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych (np. newsletter) i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu, do chwili wniesienia sprzeciwu lub rezygnacji z newslettera.
 5. Kupującemu lub Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu lub Subskrybentowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.
 7. Pozostałe informację dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej pod tym linkiem: https://puretechnology.pl/polityka-prywatnosci.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Treść stron internetowych SPRZEDAWCY wymienionych w punkcie I podpunkt 1, chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z “Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r”, chyba że SPRZEDAWCA wyrazi na to pisemną zgodę.
 2. Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga, znajdujące się na stronach sklepu, należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

IX. NEWSLETTER

 1. SPRZEDAWCA za zgodą Subskrybenta może wysyłać na jego adres drogą elektroniczną bezpłatny biuletyn informacyjny (tzw. newsletter).
 2. Celem rozsyłania newsletter-a jest przekazywanie Subskrybentom informacji o promocjach, nowościach i szkoleniach organizowanych przez SPRZEDAWCĘ, w tym informacji marketingowych związanych z wykonywaną przez SPRZEDAWCĘ działalnością gospodarczą.
 3. Subskrypcji newsletter-a można dokonać na stronie sklepu podając adres e-mail Subskrybenta.
 4. Subskrybent może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany newsletter lub zrezygnować z jego subskrypcji poprzez kliknięcie zawartego w nim linku „wypisz się” lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: biuro@puretechnology.pl
 5. Rozpoczęcie subskrypcji newsletter-a jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO w celu prawidłowego przesyłania newslettera.
 6. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo zaprzestania wysyłania newsletter po uprzednim powiadomieniu o tym użytkownika, bez podania przyczyny.

 

X. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego puretechnology.pl jest powszechnie dostępny na stronie puretechnology.pl i KUPUJĄCY może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
 2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia KUPUJĄCY może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: biuro@puretechnology.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 516298180.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 4. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez KUPUJĄCEGO oraz SPRZEDAWCĘ. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez KUPUJĄCEGO zamówienia. Przepis ten nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie wykonywania umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby SPRZEDAWCY. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do umowy zawartej z KUPUJĄCYM będącym konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 6. KUPUJĄCY będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w twoim koszyku

Kontynuuj zakupy